www.3g88.com > www.3g88.com > 正文

站堂侧陛.老婆入见

发布时间:2019-09-19    浏览次数:

  景公之时,雨雪三日而不霁.公被狐白之裘,坐堂侧陛.老婆入见,立有间.公日:“怪哉!雨雪三日而天不寒.”晏子对曰:“天不寒乎?”公笑.晏子曰:“婴闻古之贤君,饱而知人之饥,温而知人之寒,逸而知人之劳.今君不知也.”公曰:“善.寡人闻命矣.”乃令出裘发粟以取饥寒者.1.注释下列词语的意义 a.乃令出【】裘 出【】则无敌国外患者 公被【】狐白之裘 b.两头【】力拉崩到只声 晏子入见,立有间【】 又间【】令吴广之次所旁